تمرين جلسه پنجم ترم ٤ تخصصي آموزش رباتيك

سه شنبه, 07 دی 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 4 تخصصی آموزش رباتییک1

چهارشنبه, 17 آذر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم 7 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 17 آذر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه سوم ترم 4 تخصصی آموزش رباتییک1

چهارشنبه, 10 آذر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 7 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 10 آذر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 4 تخصصی آموزش رباتییک1

چهارشنبه, 03 آذر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 7 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 03 آذر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه سوم ترم 7 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 19 آبان 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه نهم ترم 4 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 12 آبان 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 7 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 12 آبان 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه اول ترم 7 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 05 آبان 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هشتم ترم 4 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 05 آبان 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم 9 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 05 آبان 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 9 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 28 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم 4 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 28 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 28 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 9 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 21 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 4 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 21 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 21 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 9 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 13 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 13 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 4 تخصصی آموزش رباتییک

سه شنبه, 13 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه سوم ترم 9 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 07 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 07 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 4 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 07 مهر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 9 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 31 شهریور 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه سوم ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 31 شهریور 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه سوم ترم 4 تخصصی آموزش رباتییک

چهارشنبه, 31 شهریور 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه اول ترم 9 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 23 شهریور 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم 6 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 23 شهریور 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 4 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 23 شهریور 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 23 شهریور 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه اول ترم 4 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 16 شهریور 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه اول ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 16 شهریور 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 6 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 16 شهریور 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 19 مرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 2 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 19 مرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 8 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 19 مرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 2 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 12 مرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 12 مرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 2 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 05 مرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 05 مرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 2 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 22 تیر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 22 تیر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 8 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 22 تیر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه اول ترم 2 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 15 تیر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه اول ترم 3 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 15 تیر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه اول ترم 8 تخصصی آموزش رباتیک

سه شنبه, 15 تیر 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 26 خرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم 5 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 26 خرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 5 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 19 خرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 19 خرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 12 خرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 5 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 12 خرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 05 خرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 5 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 05 خرداد 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم ۲ تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 29 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه سوم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 29 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه سوم ترم 5 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 29 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم ۲ تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 22 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 22 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 5 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 22 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم ۲ تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 15 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه اول ترم 5 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 15 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم 7 تخصصی آموزش رباتیک

پنجشنبه, 09 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم ۲ تخصصی آموزش رباتیک

پنجشنبه, 09 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 7 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 01 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه سوم ترم ۲ تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 01 اردیبهشت 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم ۲ تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 25 فروردین 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 7 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 25 فروردین 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 7 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 18 فروردین 0

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه سوم ترم 7 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 20 اسفند 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه نهم ترم 4 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 20 اسفند 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 7 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 13 اسفند 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هشتم ترم 4 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 13 اسفند 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه اول ترم 7 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 06 اسفند 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم 4 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 06 اسفند 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه هفتم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 06 اسفند 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 4 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 29 بهمن 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه ششم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 29 بهمن 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 4 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 22 بهمن 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه پنجم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 22 بهمن 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 4 تخصصی آموزش رباتیک

دوشنبه, 13 بهمن 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه چهارم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

دوشنبه, 13 بهمن 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

مقاله مقدمه ای بر رباتیک

شنبه, 11 بهمن 99

دانش آموزان عزیز از مقاله های علمی ما دیدن فرمایید

تمرین جلسه سوم ترم 4 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 08 بهمن 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه سوم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 08 بهمن 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم4 تخصصی آموزش رباتیک

پنجشنبه, 02 بهمن 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید

تمرین جلسه دوم ترم 1 تخصصی آموزش رباتیک

چهارشنبه, 01 بهمن 99

دانش آموزان عزیز لطفا با دقت تکالیف خود را حل نمایید